• Kackertstraße 11, 52072 Aachen
  • Telefon: +49-(0)241/84044
  • Fax: +49-(0)241/8793494
  • info@hbo-aachen.de
logo
  • Centrum voor hyperbare zuurstoftherapie (HBO) en duikgeneeskunde

Bijwerkingen en contra-indicaties van hyperbare geneeskunde

De hyperbare medische behandeling kan bijwerkingen hebben. Het is daarom voor ons van groot belang dat wij u zo goed mogelijk informeren over mogelijke bijwerkingen en het vermijden daarvan.

Hierna beschrijven wij bijwerkingen en geven wij informatie over maatregelen die door het medisch personeel en de patiënt genomen kunnen worden. Zo kunt u met meer kennis het gesprek met onze artsen ingaan. Door het uitgebreide vooronderzoek, de permanente bewaking en de naleving van de veiligheidsvoorschriften is hyperbare zuurstoftherapie in principe een complicatiearme methode.

Bijwerkingen

De meeste bijwerkingen en complicaties die hierna worden genoemd treden slechts zelden op en zijn van tijdelijke aard. Zij kunnen door een nauwgezette beschrijving van vroegere aandoeningen en het uitvoeren van bepaalde handelingen (bijv. drukcompensatie) nagenoeg volledig worden vermeden.

Zware of blijvende bijwerkingen komen uiterst zelden voor. Patiënten met een verhoogd risico kunnen van de behandeling worden uitgesloten.

In geval van problemen met de drukcompensatie (het ‘klaren’ tijdens het verhogen en het verlagen van de omgevingsdruk) kunnen gesloten lichaamsruimten die met lucht zijn gevuld en aangrenzende structuren door de drukverschillen worden beschadigd (barotrauma). Zo kan bijv. het trommelvlies schade ondervinden of kunnen de neusbijholtes pijn gaan doen. Het risico op doorboord longvlies is uiterst gering en wordt door een voorafgaand lichamelijk onderzoek (op geschiktheid voor verblijf in de drukcabine) nagenoeg volledig vermeden. Patiënten met bronchitis, astma of een longemfyseem hebben een verhoogd risico op longcomplicaties en dienen dit voor de behandeling mede te delen.

Het is mogelijk dat er een tijdelijke overgevoeligheid van de hersenen voor zuurstof (kramp, gevoelsstoringen) optreedt. Dit is altijd reversibel en heeft geen gevolgen. Over het algemeen wordt door een intermitterend (met tussenpozen) ademen van zuurstof een overgevoeligheid voor zuurstof verhinderd. Zo wordt de frequentie van het voordoen van een cerebrale zuurstofvergiftiging verlaagd tot minder dan 1:10.000.

Na een lange reeks behandelingen is het mogelijk dat er een tijdelijke beperking van het gezichtsvermogen (bijv. bijziendheid, verziendheid, vertroebeling van de ooglens) optreedt. Dit is een zelflimiterende aandoening die niet hoeft te worden behandeld en binnen een paar weken is verdwenen.

Wisselwerkingen

Het effect van gelijktijdige behandeling met antibiotica, bestralingen of chemotherapie kan door hyperbare zuurstoftherapie worden versterkt. Vroegere ziektes of aandoeningen en parallel lopende behandelingen dienen tijdens het intakegesprek aan de drukcabine-arts te worden meegedeeld.

Afneembare hulpmiddelen (bijv. een gehoorapparaat) moeten van te voren worden afgedaan of kunnen alleen met toestemming van de drukcabine-arts tijdens de sessie worden gedragen. Niet afneembare hulpmiddelen (bijv. pacemakers of medicijnpompjes) dienen over het algemeen vooraf te worden gecontroleerd. Het bestaan van een borst- of zaadbalprothese dient aan de drukcabine-arts te worden meegedeeld, zij vormen echter over het algemeen geen contra-indicatie.

Om een te lage bloedsuikerspiegel te voorkomen, dient u voor de sessie een lichte maaltijd tot u te nemen of door ons personeel iets te eten te laten brengen.

Wegens mogelijke neurologische complicaties mag er voor de sessie geen alcohol worden genuttigd.

Contra-indicaties

Er wordt onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve contra-indicaties voor een HBO behandeling.

Absolute contra-indicaties zijn een onbehandelde pneumothorax en bepaalde chemotherapieën (bleomycine, cisplatine, doxorubicine).

Relatieve contra-indicaties zijn o.a. zwangerschap, epilepsie, sterke claustrofobie, een acute infectie (met name van de bovenste luchtwegen), chronische bijholteontstekingen of oncontroleerbare hoge koorts.

Volgens de richtlijnen van de GTÜM, de EUBS en de UHMS bestaan er voor spoedeisende behandelingen geen contra-indicaties voor behandeling in een drukcabine.


Contact

Centrum voor zuurstof overdruktherapie en duikgeneeskunde